Velkoobchod barvy – laky, úklidové prostředky a kartáčnické zboží

Benzín technický – 700ml

Ceny zboží se zobrazí až po přihlášení

Skladová dostupnost: 22 ks

Katalogové číslo: P1094026 Kategorie:
EAN kód: 8595009240264

Popis

Technický benzín určený k čištění kovových předmětů a textilií, lze použít do zapalovačů. Nepoužívat do benzinových vařičů a lamp!

Nebezpečí! Vysoce hořlavá kapalina a páry. Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Dráždí kůži. Může způsobit ospalost nebo závratě. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Chraňte před teplem, jiskrami, otevřeným plamenem, horkými povrchy- Zákaz kouření.

Nevdechujte páry.

Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Zabraňte styku s kůží nebo oděvem. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice. Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Skladujte uzamčené.

Při požití:

Okamžitě volejte Toxikologické informační středisko nebo lékaře. Nevyvolávejte zvracení.

Při nadýchání přeneste postiženého na čerstvý vzduch, při potřísnění oděv odložte, pokožku omyjte velkým množstvím vody a mýdlem. Při zasažení očí vypláchněte proudem čisté vody a vyhledejte lékaře.

Nebezpečí ohně! Hořlavá kapalina I. třídy nebezpečnosti!

Benzín (též ‚benzin) je kapalina ropného původu používaná hlavně jako palivo v zážehových spalovacích motorech, ale i jako rozpouštědlo, zejména pro ředění nátěrových hmot. Skládá se především z alifatických uhlovodíků získávaných frakční destilací ropy, s přídavkem isooktanu nebo aromatických uhlovodíků toluenu a benzenu ke zvýšení oktanového čísla. Běžně se přidávají také malá množství různých aditiv, například pro zlepšení výkonu motorů a snížení škodlivých emisí. Některé směsi mohou obsahovat významné množství ethanolu jakožto částečně alternativního paliva.