Velkoobchod barvy – laky, úklidové prostředky a kartáčnické zboží

Líh technický 4l

Ceny zboží se zobrazí až po přihlášení

Skladová dostupnost: 4 ks

Katalogové číslo: P1094992 Kategorie:
EAN kód: 8595009249922

Popis

Denaturovaný etanol. Líh technický je určen k ředění lihových nátěrových hmot, k čištění, do lihových vařičů. Obsah: 4 l. Český výrobek.

POUŽITÍ: Pro technické účely, na brzdové soustavy nákladních automobilů, k odmašťování a odstraňování nečistot, k ředění lihových nátěrových hmot, k čištění a do lihových vařičů.

SLOŽENÍ: směs – denaturovaný ethanol, petrolej a nízkovroucí hydrogenovaný benzín.

UPOZORNĚNÍ:

Obsahuje ethanol (Indexové číslo 603-002-00-5) a denaturační přísady. Údaje o nebezpečnosti: H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H319 Způsobuje vážné podráždění oči. Technické údaje: Hořlavá kapalina l. třidy nebezpečnosti! Pokyny pro bezpečné zacházení: Všeobecné: Uchovávejte mimo dosah dětí. Prevence: Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskramil, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny. Zamezte vdechování par. Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranné brýle. Reakce: PŘI ZASAŽENÍ očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Odstraňováni: Odstraňte obsah/obal: použitý, řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů. Obaly se zbytky výrobku odkládejte na místě určeném obcí k odkládání nebezpečných odpadů nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady. Skladováni: Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Doporučená teplota skladování Je +5 až +25°c. Spotřebujte do 36 měsíců od data výroby. Datum výroby, údaje o množství – uvedeno na obalu.